เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ MyOffice
ระบบ SGS
ระบบ DMC
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.พะเยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว
คณิตศาสตร์ นายสมพิศ คำบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ นางสาวอัญษมา มูลศรี
ภาษาไทย นางสาววันทนา วงค์หาญ
สังคมศึกษาฯ นายวราวุฒิ อัมพุธ
สุขศึกษาและพลศึกษา นายภารากรณ์ อภิรมย์
ศิลปะ นายสุชาติ ยอดมงคล
การงานอาชีพฯ นางสาวธัญชนก ฟังเร็ว
รายละเอียดของบุคลากรมีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 6 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 คน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ จำนวน 1 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
จำนวน 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป