เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news
รายละเอียดของบุคลากรมีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 คน
กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 1 คน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 3 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน จำนวน 3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 คน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน
นักศึกษาฝึกสอน จำนวน 3 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว
คณิตศาสตร์ นายสมพิศ คำบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็น
ภาษาไทย นางสาวจรรยา ทามัน
สังคมศึกษาฯ นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ
สุขศึกษาและพลศึกษา นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่
ศิลปะ นายสุชาติ ยอดมงคล
การงานอาชีพฯ นายเขมรัฐ วัลลังกา
นายวาที สมศรี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและอำนวยการ
นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายเขมรัฐ วัลลังกา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานพัฒนาผู้เรียน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.