เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36
รายละเอียดของบุคลากรมีดังต่อไปนี้
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 คน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 4 คน
กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 3 คน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระศิลปะ จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 2 คน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ จำนวน 2 คน
ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน จำนวน 2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว
คณิตศาสตร์ นายสมพิศ คำบุญเรือง
ภาษาต่างประเทศ นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็น
ภาษาไทย นางสาวจรรยา ทามัน
สังคมศึกษาฯ นายวราวุฒิ อัมพุธ
สุขศึกษาและพลศึกษา นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่
ศิลปะ นายสุชาติ ยอดมงคล
การงานอาชีพฯ นายทรงวุฒิ ลับแล
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและอำนวยการ
นางณัธดา วรรณโวหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน