เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว ครูผู้สอน
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร ครูผู้สอน
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ครูผู้สอน
นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ ครูผู้สอน
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์ ครูผู้สอน
นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข ครูผู้สอน
นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็น หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนัฐกานต์ ศิริอาภรณ์ ครูผู้สอน
นางสาวอัญษมา มูลศรี ครูผู้สอน
นางสาวพิกุล เกษม ครูผู้สอน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.