เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร ครูผู้สอน
นายโยธิน เมืองก้อน ครูผู้สอน
นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ครูผู้สอน
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ครูผู้สอน
นางกรรณิการ์ ปัฐวี ครูผู้สอน
นางสาววาสนา ยอดคำ ครูผู้สอน
นางสาวภิญญดาพัชญ์ โยธา ครูผู้สอน
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ครูผู้สอน
นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข ครูผู้สอน
นางณัธดา วรรณโวหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางสาวอรพิมพ์ บัวเย็น หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธัญญเรศ อังคะลา ครูผู้สอน
นางสาวอัญษมา มูลศรี ครูผู้สอน
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน