เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรณิการ์ ฟักแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวปานไพลิน กันทะเนตร ครูผู้สอน
นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์ ครูผู้สอน
นางณัฐกฤตา อ้อปิมปา ครูผู้สอน
นางกรรณิการ์ ปัฐวี ครูผู้สอน
นายโยธิน เมืองก้อน ครูผู้สอน
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ MyOffice
ระบบ SGS
ระบบ DMC
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.พะเยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
นายสมพิศ คำบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุข ครูผู้สอน
นางสาวธิดารัตน์ วิชญเนตินัย ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอัญษมา มูลศรี หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวธัญญเรศ อังคะลา ครูผู้สอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน