เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์เด่น อัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทงาม
นางณัธดา วรรณโวหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน
ปณิธานของโรงเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมโลก อักษรย่อของโรงเรียน ข.ว. คติพจของโรงเรียน อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละดี สีประจำโรงเรียน สีชมพู - สีเทา