เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียน สภาพแวดล้อมดี ภูมิทัศน์เด่น อัตลักษณ์ของโรงเรียน มารยาทงาม
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ MyOffice
ระบบ SGS
ระบบ DMC
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.พะเยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
ปณิธานของโรงเรียน มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมโลก อักษรย่อของโรงเรียน ข.ว. คติพจของโรงเรียน อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละดี สีประจำโรงเรียน สีเทา - สีชมพู
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน