เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียน ภูมิทัศน์ดี ดนตรีเด่น อัตลักษณ์ของโรงเรียน สุขภาพดี มีคุณธรรม
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
ปณิธานของโรงเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมโลก อักษรย่อของโรงเรียน ข.ว. คติพจของโรงเรียน อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละดี สีประจำโรงเรียน สีชมพู - สีเทา
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news