เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ MyOffice
ระบบ SGS
ระบบ DMC
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.พะเยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
นายเดือน บุญเทพ ช่างครุภัณฑ์ 3
นายศักดา คำหล้า ช่างไฟฟ้า 3
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาววิภาวรรณ กิจโกศล ครูธุรการ
นางสาวโฉมสุดา ใจติขะ ครูผู้เลี้ยงเด็กพิการ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายอนุชา พุฒพิมเสน คนสวน
นางพิกุณ เรืองฤทธิ์ แม่บ้าน
นางพัน คำปา แม่บ้าน
นายนพพร รักษาดี คนสวน
นายแก้ว เทพทอง ผู้รักษาความปลอดภัย
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน