เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายเชมรัฐ วัลลังกา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกรรณิการ์ ปัฐวี ครูผู้สอน
นายมณฑล คำวังจันทร์ ครูผู้สอน
นายเดือน บุญเทพ ช่างครุภัณฑ์ 3
นายศักดิ์ดา คำหล้า ช่างไม้ 3
นายชล บุญเติม ช่างไม้ 4
ลูกจ้างประจำ
นางอนุสรา สมคิด เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดี ครูผู้เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาววิภาวรรณ กิจโกศล ครูธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสอ ธรรมศิริ คนสวน
นางพิกุณ เรืองฤทธิ์ แม่บ้าน
นางจันทร์หอม สีหาคำ แม่บ้าน
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.