เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายทรงวุฒิ ลับแล หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายมณฑล คำวังจันทร์ ครูผู้สอน
นายเดือน บุญเทพ ช่างครุภัณฑ์ 3
นายศักดา คำหล้า ช่างไม้ 3
นายชล บุญเติม ช่างไม้ 4
ลูกจ้างประจำ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน
นางสาววิภาวรรณ กิจโกศล ครูธุรการ
นางสาวณัฐท์ลิดา ลาบุตรดี ครูผู้เลี้ยงเด็กพิการ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายชาติ คำรศ คนสวน
นางพิกุณ เรืองฤทธิ์ แม่บ้าน
นางสาวจันทร์หอม เขียวอาสะวะ แม่บ้าน
นายสมจิต สุขประเสริฐ ผู้รักษาความปลอดภัย
นายแก้ว เทพทอง ผู้รักษาความปลอดภัย
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน