เกี่ยวกับโรงเรียน
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
บุคลากรของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ภูมิทัศน์โรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ MyOffice
ระบบ SGS
ระบบ DMC
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.พะเยา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.พะเยา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาววันทนา วงค์หาญ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกิ่งกาญจน์ อินตะนำ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวราวุฒิ อัมพุธ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธีรยุทธ ธรรมวงค์ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุชาติ ยอดมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวณปภัช สุวรรณรัตน์ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภารากรณ์ อภิรมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปณิธี กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวลลินชา ก๊กศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวธัญชนก ฟังเร็ว หัวหน้ากลุ่มสาระ