เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจรรยา บุญหมั้น หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาววันทนา วงค์หาญ ครูผู้สอน
นางสาวรุ่งทิวา คำลือชา ครูผู้สอน
นายอังคาร ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายวราวุฒิ อัมพุธ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวายุ สมบูรณ์ ครูผู้สอน
นางสาวศิรินทิพย์ สกิจกัน ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุชาติ ยอดมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณรงค์ ไชยลังกา ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวีระยุทธ ชุมภูเทพ ครูผู้สอน
นางณัธดา วรรณโวหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนควรวิทยาคม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน