เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายวาที สมศรี หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวจรรยา ทามัน ครูผู้สอน
นางสาวพัทยา อินต๊ะเนตร ครูผู้สอน
นายอังคาร ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ ครูผู้สอน
นายสุชาติ ยอดมงคล หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายณรงค์ ไชยลังกา ครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.