เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
การเปิดเผยข้อมูล OTA
ระบบ E-money
ระบบ E-loader
ระบบ E-news
ระบบ E-network
ระบบ eschool
สารสนเทศ สพม.36

ชาวขุนควรวิทยาคมยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์

 

  ปี พ.ศ. 2531 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ อ.โพนพิสัย
    จ.หนองคาย

 

ประวัติการทำงาน

  ปี พ.ศ. 2533 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี

  ปี พ.ศ. 2536 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ปี พ.ศ. 2553 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

    โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อ.แม่สาย

    จ.เชียงราย สพม.36

  ปี พ.ศ. 2556 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

    สพม.36

  ปี พ.ศ. 2560 ตำแหน่งผู้อำนวยการ

    โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา

    สพม.36

นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ครูปานไพลิน กันทะเนตร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน